Združenje EPEKA, so. p., v okviru projekta Mladi z manj priložnostmi s pomočjo mladinskega dela do zaposlitve (Družbeno-odgovorna zaposlitev – Fair employment) nadaljuje svoje poslanstvo povezave mladinskega dela, socialnega podjetništva in vključevanja romske manjšine tako, da bo izobraževalo in usposabljalo mlade z manj priložnostmi z različnimi oblikami aktivnosti na način neformalnega izobraževanja za pridobitev ključnih učnih kompetenc, ki so nujne za dosego kasnejše bodisi zaposlitve bodisi samostojne socialnopodjetniške poti.

Mladi z manj priložnostmi s pomočjo mladinskega dela do zaposlitve je 27-mesečni projekt. Združenje EPEKA, so. p., bo v šestih regijah Slovenije (4 vzhodnih in 2 zahodnih) s svojimi aktivnostmi izvedlo številna izobraževanja, usposabljanja, treninge, srečanja, okrogle mize, sestanke … Vključili bomo 60 mladih z manj priložnostmi (45 Z regija, 15 V regija) in posledično dosegli 32 zaposlitev.

Po statistiki Zavoda za zaposlovanje je bilo junija 2016 brezposelnih 7.689 oseb, starih od 15-24 let, in 12.858, starih od 25 do 29 let. Posebne statistike mladih, kjer bi se ugotavljalo njihovo skupno trajanje brezposelnosti, spol, starost in izobrazbo, ni. Po izvedenih anketah in statistikah Združenja EPEKA, so. p., pa lahko nedvomno ugotovimo, da so dolgotrajno brezposelni predvsem mladi z nizko stopnjo izobrazbe, med njimi še posebej ženske, in po možnosti pripadniki manjšin Romov ali različnih drugih subkultur. Razlogi za brezposelnost Romov so številni, vendar med njimi še posebej izstopajo diskriminacija, netoleranca, rasizem, segregacija, anticiganizem itd. Po nekaterih podatkih imajo Romi 17-krat večjo možnost kot večinsko prebivalstvo, da postanejo trajno nezaposljivi.

Združenje EPEKA, so. p., s svojim projektom Družbeno-odgovorna zaposlitev – Fair Employment mladinskega dela do zaposlitve neformalno izobrazilo in usposobilo mlade z manj priložnostmi z namenom:

  • zagotovitve zaposlitve mladih z manj priložnostmi s pomočjo mladinskega dela v organizacijah, nabiranja izkušenj v socialnih podjetjih in vključevanja delavnic in drugih aktivnosti, ki vsebujejo metode neformalnega izobraževanja,
  • nuditi vso podporo pri socialni integraciji mladih Romov in Rominj s pomočjo mladinskega dela z namenom dosega kasnejše zaposlitve,
  • izobraziti in opolnomočiti vključene mlade z manj priložnostmi na področju mednarodnega mladinskega dela, aktivnega državljanstva, prostovoljstva, spodbujanja medkulturnega dialoga, vrednot EU itd,
  • uporabiti metodo socialnega podjetništva v kombinaciji z mladinskim delom kot tisto, kjer je mogoče doseči gospodarsko rast z določenim inovativnim produktom, katere dobiček se namenja za javno dobro in zaposlitve mladih z manj priložnostmi.

V okviru projekta je še posebej ključno izobraževati in osveščevati javne institucije in uslužbence na lokalni, državni in evropski ravni, formalne izobraževalne ustanove in druge ustanove, ki jih zaradi različnih vzrokov (nepoznavanje problematike mladih z manj priložnostmi, pomembnosti neformalnega izobraževanja, nepoznavanje izkušenj, potrebnih za delovna mesta v gospodarstvu, še posebej na področju šolstva, možnosti socialnega podjetništva kot metodo za zaposlovanje mladih z manj priložnostmi in pdb.) ne uspemo nasloviti ter posledično ne uspemo reševati problema brezposelnosti mladih. Poleg vseh drugih namenov nam je še pomembno osveščati različne politične odločevalce, birokrate in druge o statusu mladinskega delavca, ki potrebuje večjo priznanost, saj je ključen poklic za mlade z manj priložnostmi pri socialnemu vključevanju.

Projekt je pravzaprav namenjen mladim z manj priložnostmi na eni strani ter javnim institucijam na drugi strani. Mladi z manj priložnostmi bodo zaradi naših aktivnosti pridobili kompetence, spretnosti, znanje, samozavest in še veliko ostalih kompetenc, ki jih potrebujejo pri vključevanju na trg delovne sile in zaposlitev. Mladi z manj priložnostmi se bodo v okviru projekta povezali z javnimi institucijami, z njimi izmenjevali stališča, mnenja in izkušnje ter posledično pridobili nova znanja in poglede, s končnim ciljem izboljšanja položaja mladih. Spoznanje, da je mladinsko delo v kombinaciji s socialnim podjetništvom tisti pravi pristop, ne samo za reševanje brezposelnosti mladih, temveč za izboljšanje položaja celotne družbe, delovanja v javno dobro ter demokratizacije, je tisto, kar smo že dosedaj uspešno počeli v sklopu predhodnega mladinskega delovanja. To želimo še nadgraditi in povezati na različnih ravneh, saj smo pri preteklih projektih ugotovili, da so napake sistemske, pojavljajo pa se predvsem zaradi nerazumevanja in nepoznavanja problematike v srži.